Regulamin podforum Wojny • I - Regulamin ogólny wojen

  1. Deklaracje wojen.

  • Zapisy tej części są wspólne zarówno dla wojen prowadzonych w systemie procentowym, jak i dla tych prowadzonych w systemie Antaresa.
  • Tytuł każdej deklaracji musi zawierać tagi lub nazwy wszystkich uczestniczących w wojnie sojuszy.
  • Pierwszy post wątku musi zawierać poprawnie wypełniony schemat:


   Przykład poprawnie wypełnionego schematu:

  • Sojusz lub koalicja może wypowiedzieć wojnę w temacie tylko jednemu sojuszowi. Inne sojusze mogą zadeklarować pomoc zarówno stronie wypowiadającej wojnę, jak i temu sojuszowi, któremu wojnę wypowiedziano.
  • Maksymalna liczba deklaracji wojennych wypowiedzianych przez jeden sojusz (czy to zakładając nowy temat, czy dołączając się do trwającej już wojny) wynosi trzy. Nie ma natomiast limitu wojen, które mogą być wypowiedziane danemu sojuszowi przez inne sojusze.
  • Nie można zmienić w trakcie wojny systemu jej prowadzenia z procentowego na Antaresa i na odwrót.
  • W podforum Wojny nie wolno zakładać innych tematów niż deklaracje wojen.
  • Koniecznie należy napisać z kim się jest w stanie wojny w tekście zewnętrznym sojuszu w grze wraz z odnośnikiem (linkiem) do odpowiedniego tematu na Forum OGame.
  • Wojny nie można wypowiedzieć graczowi, grupie graczy ani samemu sobie. Dozwolone jest więc wypowiadanie wojny tylko przez sojusze innemu sojuszowi.
  • Wojny mogą być prowadzone tylko pomiędzy sojuszami grającymi na tym samym uniwersum. Wojny między unijne są zabronione.
  • Przyjęcie wypowiedzenia wojny nie jest wymagane do jej rozpoczęcia.
  • Wszelkie zmiany w warunkach wojny, w czasie jej trwania, mogą zachodzić tylko za konsultacją obydwu stron. Wyjątek: zmiany w deklaracji nakazane przez moderatora działu Wojny w przypadku niezgodności jakichś zapisów z niniejszym regulaminem.
  • W schemacie mogą być zawarte powody wypowiedzenia wojny, nie jest to jednak warunek konieczny do założenia tematu.

  2. Deklaracja i początek wojny a reguła basha.

  • Wojna zaczyna się w momencie umieszczenia postu z deklaracją na Forum. Zatem nie umieszczamy godziny rozpoczęcia wojny innej niż godzina, z którą zamieszczony został pierwszy post, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obydwie strony zgodnie ustalą inny termin.
  • Reguła bash zostaje zniesiona po 12 godzinach od zamieszczenia postu z wypowiedzeniem wojny na forum. Do tego czasu dozwolone jest regulaminowe atakowanie 6 razy na każdą planetę/księżyc gracza.
  • Wszystkie RW z ataków rozpoczętych i powstałych po pojawieniu się pierwszego postu są wliczane do wojny. Atak rozpoczyna się w momencie wysłania floty z misją Atakuj.

  3. Dołączanie do wojny.

  • Do wojny nie może się dołączyć indywidualny gracz, dozwolone są tylko wojny miedzy sojuszami tego samego uniwersum.
  • Nie ma limitu sojuszy, które mogą się dołączyć do wojny po którejś ze stron konfliktu.
  • W przypadku gdy sojusz opowiada się po jednej ze stron w trwającej już wojnie, musi umieścić posta w odpowiednim temacie. Post taki musi zawierać jasno i wyraźnie deklarację wojny (deklaracja musi zawierać tag oraz pełną nazwę sojuszu, który się do wojny przyłącza oraz tag i pełną nazwę sojuszu, któremu jest ta pomoc oferowana). Jednak, aby sojusz mógł się dołączyć po jednej ze stron, potrzebna jest zgoda głównego sojuszu reprezentującego daną stronę (za sojusze główne uważa się sojusze wymienione w pierwszym polu schematu). Akceptacja jest obligatoryjna i musi zostać umieszczona jako post w temacie. W przypadku braku takiego potwierdzenia w przeciągu 12h, uważa się, że deklaracja sojuszu, który chciał się dołączyć, została odrzucona i nie bierze on udziału w wojnie. Od momentu wyrażenia zgody na dołączenie się (czyli daty wysłania posta), zaczyna się naliczać 12h, po których zostaje zniesiona reguła basha.
  • Po każdej deklaracji pomocy w wojnie założyciel tematu musi zmienić treść schematu znajdującego się w pierwszym poście, dopisując tag, nazwę sojuszu, datę dołączenia się oraz stronę, po której sojusz się dołącza w punkcie 2 deklaracji oraz tytuł wątku, dopisując tam tag i nazwę sojuszu. Jeśli tego nie zrobi, należy poprosić moderatora wojen o dokonanie odpowiednich poprawek.
  • Na skutek wypowiedzenia wojny lub dołączenia się do już istniejącej przez dany sojusz nie może dojść do zdublowania się wojny miedzy danymi sojuszami w dwóch rożnych tematach wojennych.

  4. Zmiany tagu/nazwy sojuszu oraz fuzje a działania wojenne.

  • Zmiana nazwy bądź tagu sojuszu biorącego udział w wojnie nie wpływa na przebieg działań wojennych ani nie jest równoznaczna z zakończeniem wojny. Wszystkie raporty, które miały miejsce przed zmianą oraz wszystkie następujące po zmianie wliczają się do ogólnego wyniku wojny. W takiej sytuacji autor tematu musi zmienić tag/nazwę sojuszu zarówno w temacie wątku, jak i w schemacie. W przypadku nieobecności założyciela tematu należy poinformować moderatora o konieczności modyfikacji.
  • Jeżeli jeden sojusz przeprowadza fuzję z drugim, to ten, który zostaje wchłonięty, dołącza się do wojen prowadzonych przez drugi sojusz, natomiast wszystkie wojny, które sojusz wchłaniany prowadził do tej pory, zostają zakończone, co jest równoznaczne z porażką sojuszu wchłanianego (z wyjątkiem sytuacji, gdy nowo powstały sojusz chce kontynuować wojnę wchłoniętego sojuszu, przy czym sojusz ten nie może mieć wykorzystanego limitu wypowiedzianych wojen).
  • Fuzje przeprowadzane pomiędzy sojuszami walczącymi w jednej wojnie po tej samej stronie nie mają wpływu na działania wojenne. Wojna toczy sie takim samym trybem, natomiast autor ma za zadanie dokonać odpowiedniej adnotacji w szablonie.

  5. Zasady zamieszczania raportów wojennych.

  • Atak flotą:
   - spełniony są warunki opisane w Regulaminie podforum ST - w zakresie wyglądu oraz niezbędnych informacji, które muszą się znajdować w zamieszczonym rw
  • Niszczenie księżyca (wszystkie warianty):
   - dla systemu procentowego spełniony jest punkt 2 z części II niniejszego regulaminu
   - dla systemu Antaresa spełniony jest punkt 3 z części III niniejszego regulaminu
  • Atak rakietowy:
   - spełniony jest punkt 4 z części III niniejszego regulaminu
  • Zasady wspólne dla każdego typu:

   • w przypadku RW wykorzystujących ACS w zależności od wybranej opcji (opcje wybiera strona wypowiadająca wojnę w momencie jej wypowiadania):
    - wszyscy uczestnicy bitwy muszą należeć do sojuszy biorących udział w wojnie (dozwolony jest niewielki udział gracza spoza sojuszy biorących udział w wojnie jednak jego flota lub obrona nie może przekraczać 5% całkowitej wartości floty lub obrony agresora/obrońcy biorącego udział w konflikcie)
    - dozwolony jest udział graczy spoza sojuszy biorących udział w wojnie, ale wartość floty lub obrony graczy biorących udział w wojnie musi wynosić co najmniej 50% + 1k wartości całej floty i obrony zarówno u agresorów jak i obrońców.
    Całość % z RW wlicza się do wyniku wojny.
   • walka spełnia minimalny próg zadeklarowany w schemacie.
   • nie są bezpośrednią przyczyną bana w grze.
   • zostało wklejone do odpowiedniego tematu wojennego na forum (zgodnie z zasadami wklejania dla danego typu RW) nie później niż 48 godzin po powstaniu RW i nie później niż 24 godzin po zakończeniu wojny. Po upływie tego czasu niekompletne RW mogą być niezaliczone do wyniku.
   • W momencie wysyłania ataku zarówno agresor, jak i obrońca należą do sojuszy biorących udział w wojnie. W przypadku dodatkowych uczestników bitwy ważny jest moment kiedy wysłali oni flotę z misją Atak Związku lub Zatrzymaj. W tym przypadku patrzymy tylko czy spełniona jest ta zasada dla tego gracza, bez patrzenia w jakich sojuszach są w tym momencie pozostali uczestnicy bitwy. Jeżeli dodatkowy obrońca w chwili wysłania pierwszej floty z misją Atakuj był w drodze na planetę lub już na niej stacjonował, to liczy się jego przynależność do sojuszu w jakim był, gdy startowała flota agresora. Zasada ta jest odpowiednio modyfikowana w zależności od wybranego stosunku do ACS.
  • Dozwolone jest podawanie tylko linku do RW znajdującego się w innym dziale na forum lub poza forum.
  • W tym przypadku ważny jest tylko fakt, czy spełniona jest ta zasada dla tego konkretnego gracza, a nie to, w jakich sojuszach są w tym momencie pozostali uczestnicy bitwy. Jeżeli jednak w przeciągu regulaminowych 12h pomoc ta nie zostanie zaakceptowana przez sojusz główny, RW zostają anulowane i nie mają wpływu na wynik wojny.
  • Dozwolone jest również umieszczanie w ramach wątku ciekawych, niecodziennych RW, które jednak nie spełniają minimalnego progu procentowego (np. rozbijanie dużych bunkrów), takie RW jednak NIE jest wliczane do wyniku i NIE przedłuża okresu ważności wojny o kolejne 3 tygodnie i traktowane jest tylko jako ciekawostka.
   Jako RW nie wliczające się do wojny, może być zamieszczone w niepełnej postaci.

  6. Zakończenie wojny.

  • Wojna może być zakończona na podstawie następujących czynników:

   • Został osiągnięty wyznaczony próg procentowy bądź próg strat (system Antaresa).
    Za wygraną uważa się stronę, która jako pierwsza osiągnęła wyznaczony próg procentowy bądź zadała przeciwnikowi zadeklarowaną ilość strat. Za moment końca wojny uważa się datę wklejenia na forum w odpowiednim temacie RW, dzięki któremu dany sojusz osiągnął wyznaczony próg procentowy (przeciwnik osiągnął wyznaczony próg strat w systemie Antaresa). Wszystkie ataki zakończone przed tą datą wliczają się do wyniku wojny.
   • Upłynął termin określony w temacie. Za wygraną uważa się stronę, która, w chwili upływu wyznaczonego terminu osiągnęła wyższy procent (system procentowy) lub mniejsze straty własne (system Antaresa) z RW powstałych w trakcie działań wojennych i zamieszczonych w temacie w regulaminowym terminie.
   • Obie z walczących stron doszły do porozumienia/wniosku, że wojnę należy zakończyć. Wówczas założyciel tematu dodaje do tytułu dopisek "(wojna zakończona)". Wojna taka zostaje uznana jako "nierozstrzygnięta" i nie ma w niej ani zwycięzców ani przegranych.
   • W przypadku kiedy w wojnie bierze udział koalicja, jeden z sojuszy koalicji może za zgodą przeciwnika odłączyć się od wojny. Traktowane jest to jako porażka tego sojuszu. Sojusz ten nie może ponownie przystąpić do danej wojny.
    Autor tematu musi wtedy wykreślić dany sojusz zarówno z tematu wątku, jak i ze schematu.
   • W przypadku kiedy jeden z sojuszy zostanie rozwiązany, traktuje się to jako jego porażkę. Jednak wszystkie RW, w których pojawili się członkowie tego sojuszu do momentu jego rozpadu, wliczają się do ogólnego wyniku wojny. Jeżeli rozwiązany sojusz był jednym z kilku sojuszy walczących po jednej stronie w wojnie, to po ewentualnym ponownym jego zawiązaniu nie może się do tej wojny dołączyć. Autor tematu musi wtedy wykreślić dany sojusz zarówno z tematu wątku jak i ze schematu.
   • W temacie wojennym nie pojawiło się od co najmniej trzech tygodni regulaminowe RW (czas wyliczamy od daty wklejenia ostatniego RW w temacie). Wojna taka zostaje uznana jako "nierozstrzygnięta" i nie ma w niej ani zwycięzców ani przegranych. W tym przypadku wojna kończy się w momencie zamknięcia tematu przez moderatora, do tego czasu ciągle można wklejać RW, które przedłużą czas trwania wojny.
    Za zgodą wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie możliwe jest ponowne otwarcie tematu. Uczestnicy wojny dostają wtedy dodatkowe 3 tygodnie na zamieszczenie RW. Prośba o otwarcie od dowódców wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie musi zostać przekazana moderatorowi w ciągu 48 godzin od zamknięcia tematu. Reguła Bash przestaje obowiązywać sojusze biorące udział w wojnie po 12 godzinach od chwili ponownego otwarcia tematu. Liczy się data zamieszczenia informacji o otwarciu przez moderatora (data zamieszczenia odpowiedniego posta). Wszystkie RW powstałe między zamknięciem tematu a jego ponownym otworzeniem wliczają się do wojny.
    Po upływie 3 tygodni bez RW, ale przed zamknięciem tematu wszystkie walczące sojusze mogą bezpośrednio w temacie wyrazić wolę kontynuowania wojny. Jest to równoznaczne z jej przedłużeniem o dodatkowe 3 tygodnie na zamieszczenie RW. Przedłużenie powinno być potwierdzone postem moderatora.
    Wojna może być przedłużona wielokrotnie podczas jej trwania, ale między jednym a drugim przedłużeniem musi pojawić się co najmniej jedno regulaminowe RW.
   • Została usunięta deklaracja wypowiedzenia wojny. W tym przypadku wojna kończy się porażką strony wypowiadającej wojnę.
  • W przypadku wybrania maksymalnego progu lub terminu wojny dopuszcza się za zgodą wszystkich sojuszy biorących udział w wojnie jednokrotne przedłużenie jej o:
   - 1 - 3 miesiące gdy wojnę kończyła określona data.
   - gdy koniec wojny zależny jest od liczby zdobytych % lub zadanych strat - dwukrotność wyznaczonego progu zakończenia wojny
  • Informacja o przedłużeniu wojny musi być wpisana do deklaracji wypowiedzenia wojny umieszczonej w pierwszym poście.
  • Błędy w liczeniu nie mają wpływu na wynik, a sam wynik może być w dowolnym momencie trwania wojny jak i po jej zakończeniu, zweryfikowany.
  • Od momentu zakończenia wojny wszystkie walczące w niej sojusze ponownie obowiązuje reguła basha.
  • Wszelkie manipulacje ilością aktywnych graczy w sojuszu oraz ogólnie liczebnością sojuszu (masowe opuszczanie sojuszu, masowe urlopy) są zabronione i mogą skutkować zakończeniem wojny porażką danego sojuszu. Ostateczna decyzja należy do moderatora działu Wojny.
  • Żeby wojnę uznać za zakończoną przed upływem czasu wyznaczonego w szablonie należy pokonać wszystkie sojusze znajdujące się po jednej ze stron.

  7. Unieważnienie.

  • Podczas deklaracji wojny proszę upewnić się, że deklaracja jest poprawna i ważna. Błędnie wypełnione lub niekompletne schematy wypowiadania wojen powodują, że wojna jest nieważna od samego początku, a reguła "basha" obowiązuje wszystkie uczestniczące w tej "wojnie" osoby.
  • Deklaracje wojen przez osoby podszywające się pod liderów sojuszów lub osoby do tego nie powołane są nieważne od samego początku, a reguła "basha" obowiązuje wszystkie uczestniczące w tej "wojnie" osoby.
  • Każde udowodnione wklejenie sfałszowanego RW przez dowolnego gracza bądź jakakolwiek inna próba oszustwa może skutkować natychmiastowym zakończeniem wojny porażką danego sojuszu bez względu na dotychczasowy wynik, a także wykluczeniem tego sojuszu (oraz ewentualnych aliansów powstałych na danym uni na jego bazie) z wojen na tym uniwersum (nie dotyczy wojen wypowiedzianych temu sojuszowi). Każdorazowo decyzję podejmuje moderator.

  8. Odpowiedzi w temacie wojennym

  • Dyskusje między uczestnikami danej wojny stanowią jej integralną część i jako takie nie mogą być dzielone pomiędzy inne działy Forum Ogame. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na spam i offtopic, które będą systematycznie usuwane przez moderatorów. Obowiązek zachowania przejrzystości tematu leży po stronie wszystkich walczących sojuszy. W sprawach spornych decydujące zdanie ma moderator.

  9. Nieregulaminowe zachowanie a temat wojenny.

  • Liczymy, że mimo wzburzonych emocji i bezpośredniego kontaktu w temacie z wrogim sojuszem wątki nie będą obfitowały w walki słowne, a każda ze stron postara się zamieszczać jak najwięcej RW i rozważnych komentarzy nt akcji własnych i wroga.
  • Kasowane lub edytowane będą zarówno posty, jak i całe wątki, które naruszają Regulamin Forum (np. obrażanie, wulgaryzmy, offtopic).
  • Tematy wojenne, w których toczą się wyjątkowo zaciekłe dyskusje i łamanie Regulaminu Forum zachodzi często będą czasowo blokowane.
  • Jeżeli dany post w dziale "Wojny" łamie regulamin, proszę powiadomić o tym moderatora używając opcji zgłaszania nieregulaminowych postów.

  10. Inne

  • Wszystkie sprawy kontrowersyjne lub dyskusyjne nieobjęte niniejszym regulaminem oraz nieporuszane w temacie FAQ Wojen powinny być rozstrzygane przez moderatora działu wojny; rozstrzygnięcie określone przez moderatora jest arbitralne dla danego wątku i nie stanowi precedensu ustanawiającego regułę regulaminową.
 • II - Regulamin szczegółowy wojen w systemie procentowym


  1. Jak rozstrzygnąć, komu należy się zdobyty procent?

  • Procent z raportu liczony jest na podstawie zostawionego na orbicie złomu. Ta strona, która poniesie mniejsze straty (wliczając w to także rabunek z planety i zbiór złomu), uznawana jest za stronę wygraną i to dla niej liczy się uzyskany procent.
   I teraz:
   - straty agresora to straty jakie ponosi on we flocie; (met+krys+deuter);
   - straty obrońcy to straty jakie ponosi on we flocie i 30% strat poniesionych w obronie. (met+krys+deuter);
   - straty agresora są pomniejszane o zrabowane surowce z planety (met+krys+deu) oraz ewentualną zbiórkę złomu z PZ;
   - straty obrońcy są pomniejszane o ewentualną zbiórkę złomu z PZ;
   Osoba, która zebrała złom, powinna umieścić raport ze zbioru debrisu w ciągu 48 godzin. Aby złom był wliczany, musi znajdować się w rękach uczestnika bitwy lub wojny, w innym przypadku oprócz raportu ze zbiórki złomu musi pojawić się raport z dostarczenia surowca z PZ na planetę uczestnika bitwy lub wojny.

  • Posiadanie Mechanika nie wpływa na wyliczenie strat w obronie w momencie wojny. Dzieje się tak z tego powodu, że każde RW musiałoby być weryfikowane przez GO, aby sprawdzić, czy na danym koncie jest Mechanik czy też nie, co jest wręcz niemożliwością, w związku z tym nie jest on brany pod uwagę.

  2. Niszczenie księżyca

  • Bitwa poprzedzająca niszczenie księżyca:
   RW z bitwy poprzedzającej podlega tym samym prawom jakim podlega każdy inny atak flotą zrobiony podczas wojny. Zatem musi spełniać zasady określone w punkcie 5 części I niniejszego regulaminu.

  • Nastąpiło tylko zniszczenie księżyca:
   Ponieważ atak Gwiazdą Śmierci w celu zniszczenie księżyca wiąże się z dużym ryzykiem, osoba, która dokona takiego wyczynu z pozytywnym skutkiem zdobywa dodatkowe procenty dla swojego sojuszu. Podstawą do obliczenia przynależnego procentu za ten wyczyn jest szansa na zniszczenie GŚ. Dokładny wzór wygląda tak:
   % za zniszczenie księżyca = ((szanse_zniszcz_GS / 10) ^ 4) * 1,6
   % za zniszczenie księżyca = ((szanse na zniszczenie GŚ dzielone przez 10) do potęgi czwartej) mnożone razy 1,6

   Aby niszczenie było zaliczone do wojny należy zamieścić raport z niszczenia księżyca oraz nicki agresora i właściciela księżyca.

  • Nastąpiło zniszczenie floty agresora:
   Jeżeli przy próbie zniszczenia księżyca zostanie zniszczona flota agresora, to właściciel księżyca może zdobyć dodatkowy procent dla swojego sojuszu. Procent ten wyliczamy ze wzoru:
   % ze zniszczonej floty = (wartość zniszczonej floty / 100 000) * procent złomu, który na danym uniwersum trafia na pz%
   % ze zniszczonej floty = (wartość zniszczonej floty dzielone przez 100 000) mnożona razy procent złomu, który na danym uni trafia na pz%

   Przykład - na uniwersum 30% zniszczonej floty trafia na pole zniszczeń, wzór wygląda w takiej sytuacji następująco:
   % ze zniszczonej floty = (wartość zniszczonej floty / 100 000) * 30%
   % ze zniszczonej floty = (wartość zniszczonej floty dzielone przez 100 000) mnożona razy 30%

   Wartość (metal + kryształ użyty do budowy) floty zniszczonej przy niszczeniu księżyca wyliczamy na podstawie floty agresora, która pozostała po ostatniej rundzie w bitwie poprzedzającej niszczenie księżyca.

   Przykłady:
   - Zniszczona tylko 1 GŚ:
   1 GŚ = 5 000 000 metalu + 4 000 000 kryształu + 1 000 000 deuteru = 10 000 000
   % ze zniszczonej floty = (10 000 000 / 100 000) * 30% = 30%

   - Zniszczono 2 GŚ + 10 OW
   2 GŚ = 2 * (5 000 000 metalu + 4 000 000 kryształu + 1 000 000 deuteru) = 20 000 000
   10 OW = 10 * (45 000 metalu + 15 000 kryształu) = 600 000
   % ze zniszczonej floty = (20 600 000 / 100 000) * 30% = 61,8%

   W tym przypadku należy oprócz raportu z niszczenia księżyca zamieścić fragment RW z bitwy poprzedzającej niszczenie zawierający stan floty Agresora po ostatniej rundzie walki (w przypadku kiedy agresor atakował 1 GŚ można pominąć zamieszczanie RW). Należy oczywiście też podać nick agresora i obrońcy. Procent ze zniszczonej floty musi spełniać minimalny próg zamieszczania RW w wojnie.

  • Nastąpiło zniszczenie księżyca oraz floty agresora:
   W takim przypadku agresor może uzyskać procent dla swojego sojuszu zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w części: Nastąpiło tylko zniszczenie księżyca natomiast właściciel księżyca procenty dla swojego sojuszu może zdobyć zgodnie z zasadami opisanymi w części: Nastąpiło zniszczenie floty agresora. Obie strony w tym przypadku muszą zamieścić własne raporty.


 • III - Regulamin szczegółowy wojen w systemie Antaresa

  1. Założenia ogólne systemu Antaresa

  • Powstał jako alternatywa dla systemu procentowego. Zakłada on bardzo dokładne wyliczenie strat poniesionych zarówno przez agresora jak i przez obrońcę w wyniku działań wojennych, poprzez oddanie realnych strat obydwu walczących stron. Każda podjęta akcja wojenna jest szczegółowo przeliczana, a jej rezultat dodawany jest do wyniku obydwu stron.
  • Jest bardziej rozbudowany, uwzględnia zarówno ataki flota na flotę, flota na obronę jak i ataki za pomocą rakiet międzyplanetarnych oraz farmienie i zbiórkę szczątków z pola zniszczeń, a także niszczenie księżyców.
  • Uwzględnia 100% zniszczonej floty, 30% obrony zniszczonej w wyniku ataku flotą, 100% obrony zniszczonej w wyniku ataku rakietami międzyplanetarnymi, przejęcie surowców z planety oraz zaliczenie zebrania PZ tej ze stron, która faktycznie je przejmie.
  • Jednostką przyjętą jako podstawa przeliczenia w systemie Antaresa jest 1(k), czyli 1 tysiąc surowców utraconych w wyniku działań wojennych.
  • Każdy raport zamieszczany na forum w temacie wojny powinien spełniać warunek określonego progu minimalnego, przy czym poprzez pojęcie przekroczenia progu minimalnego rozumie się sumę strat agresora i obrońcy (bez zysków, czyli rabunku i złomu) większą lub równą ustalonemu progowi minimalnemu.
  • System ten jest wynikiem współpracy graczy u23 - Antaresa, Esta oraz 13thGhosta i Administracji Forum.

  2. Obliczanie bilansu pojedynczej bitwy

  • Bilans starcia w systemie Antaresa oblicza się na podstawie strat we flocie i obronie z uwzględnieniem zrabowanych surowców i zebranego złomu.
   Dokładniej:
   - straty agresora to straty jakie ponosi on we flocie.
   - straty obrońcy to straty jakie ponosi on we flocie i 30% strat poniesionych w obronie.
   - straty agresora są pomniejszane o zrabowane surowce z planety oraz ewentualną zbiórkę złomu z PZ.
   - straty obrońcy są pomniejszane o ewentualną zbiórkę złomu z PZ.
   Osoba, która zebrała złom, powinna umieścić raport ze zbioru debrisu w ciągu 48 godzin. Aby złom był wliczany musi znajdować się w rękach uczestnika bitwy lub wojny, w innym przypadku oprócz reportu ze zbiórki złomu musi pojawić się raport z dostarczenia surowca z pz na planetę uczestnika bitwy lub wojny.
   Tak wyliczone starty agresora są naliczane (dodawane) na konto strat jego sojuszu. Podobnie jest ze stratami obrońcy, które są doliczane do łącznych start jego sojuszu.
  • Posiadanie Mechanika nie wpływa na wyliczenie strat w obronie w momencie wojny. Dzieje się tak z tego powodu, ze każde RW musiałoby być weryfikowane przez GO, aby sprawdzić, czy na danym koncie jest Mechanik czy tez nie, co jest wręcz niemożliwością, w związku z tym nie jest on brany pod uwagę.

  3. Niszczenie księżyca

  • Bitwa poprzedzająca niszczenie księżyca:
   RW z bitwy poprzedzającej podlega tym samym prawom jak każdy inny atak flotą zrobiony podczas wojny. Zatem musi spełniać zasady określone w punkcie 5 części I niniejszego regulaminu.
  • Nastąpiło tylko zniszczenie księżyca:
   Wartość zniszczonego księżyca wylicza się na podstawie znajdujących się na nim budynków i obrony.
   I tak:
   Do strat obrońcy liczy się 100% wartości budynków znajdujących się na księżycu oraz 70% wartości obrony znajdującej się na księżycu w chwili jego niszczenia. Przy wyliczaniu wartości budynków uwzględnia się wartości każdego wcześniejszego poziomu budynku, który znajduje się na księżycu.

   Przykład:
   Jeżeli na księżycu jest 3 poziom stacji księżycowej, to oprócz wartości 3 poziomu należy policzyć także wartość 1 i 2 poziomu stacji księżycowej:
   1 poziom Stacji = 20k metalu + 40k kryształu + 20k deuteru
   2 poziom Stacji = 40k metalu + 80k kryształu + 40k deuteru
   3 poziom Stacji = 80k metalu + 160k kryształu + 80k deuteru
   Zatem łączne straty obrońcy z tak rozbudowanego księżyca wynoszą: 560k.

   Do strat za budynki i obronę doliczany jest jeszcze tzw. współczynnik trudności niszczenia WTN wyliczany na podstawie Szans na zniszczenie GŚ. Liczony jest on ze wzoru:
   WTN = (szanse ^ 2) * 15
   WTN = (szanse do potęgi drugiej) mnożone razy 15

   Przykład:
   Szanse na zniszczenie GŚ wynoszą 32%.
   WTN = (32 ^ 2) * 15 = 15.360 k

   Ostateczne straty liczone do wojny jest to suma start ze budynki i obronę oraz współczynnika WTN.

   Przykład:
   Straty za budynki: 560 k
   WTN: 15.360 k
   Straty do wojny: 560 + 15.360 = 15.920 k

   Straty wylicza się na podstawie raportu szpiegowskiego z księżyca dokonanego tuż przed jego niszczeniem oraz raportu z niszczenia księżyca. Oba raporty należy zamieścić w temacie wojennym. Wyliczone straty muszą spełniać minimalny próg wklejania RW do wojny.

  • Nastąpiło zniszczenie floty agresora:
   Jeżeli przy próbie zniszczenia księżyca zostanie zniszczona flota agresora, to jest ona również uwzględniana do wojny. Straty liczymy według wzoru:
   straty do wojny = wartość zniszczonej floty / 1 000
   straty do wojny = wartość zniszczonej floty dzielone przez 1 000

   zaokrąglamy w dół, dopisujemy na końcu jednostkę "k", a wynik dolicza się do strat sojuszu, którego członek stracił flotę.
   Dzielenie ma na celu wyrazić straty w jednostce używanej w systemie Antaresa, czyli: "k" - tysiąc.

   Przykład:
   1 GŚ = 5.000.000 metalu + 4.000.000 kryształu + 1.000.000 deuteru = 10.000.000
   straty = 10.000.000 / 1.000 = 10.000 k

   Wartość floty zniszczonej przy niszczeniu księżyca wyliczamy na podstawie floty agresora, która pozostała po ostatniej rundzie w bitwie poprzedzającej niszczenie księżyca. W temacie wojennym musi się znaleźć raport z próby niszczenia księżyca oraz fragment RW z bitwy poprzedzającej niszczenie zawierający stan floty agresora po bitwie (w przypadku kiedy agresor atakował 1 GŚ można pominąć zamieszczanie RW). Należy oczywiście zamieścić też nick agresora i obrońcy. Wyliczone straty muszą spełniać minimalny próg wklejania raportów do wojny.

  • Nastąpiło zniszczenie księżyca oraz floty agresora:
   W takim przypadku agresor może uzyskać procent dla swojego sojuszu zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w części: Nastąpiło tylko zniszczenie księżyca natomiast właściciel księżyca procenty dla swojego sojuszu może zdobyć zgodnie z zasadami opisanymi w części: Nastąpiło zniszczenie floty agresora. Obie strony w tym przypadku muszą zamieścić własne raporty.

  4. Ataki RMP

  • Zniszczoną obronę podczas ataku rakietowego liczy się na podstawie raportu z ataku RMP. Raport ten wraz z obliczeniami musi się znaleźć w temacie wojennym.
  • W systemie Antaresa ataki rakietami są domyślnie liczone do wojen, chyba że sojusz wypowiadający wojnę dojdzie do wniosku, że nie chce uwzględniać ataków rakietowych przy obliczaniu wyniku wojny. Należy wtedy wybrać w punkcie trzecim deklaracji podpunkt c) system Antaresa bez ataków rakietowych.
  • Ponieważ systemy obronne zniszczone podczas ataku rakietowego nie odbudowują się, system Antaresa stosuje następujący przelicznik:
   straty = 100 % zadanych strat podczas ataku rakietowego / 1000
   straty = 100 % zadanych strat podczas ataku rakietowego dzielone przez 1000

   Przykład:
   Obrońca w ataku stracił 20 Dział Gaussa.
   1 DG = 20.000 metalu + 15.000 kryształu + 2.000 deuteru = 37.000
   20 DG = 20 * 37.000 = 740.000
   straty = 740.000 / 1.000 = 740 k

   Dzielenie ma na celu wyrazić straty w jednostce używanej w systemie Antaresa, czyli: "k" - tysiąc.

  • Koszt rakiet oraz przeciwrakiet jest wliczany do wyniku wojny.
  • Możliwość zsumowania strat obrońcy istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy ataki rakietowe przeprowadzane przez członków sojuszu biorącego udział w wojnie trwają nie dłużej niż 3 godziny.